Legal Information

ÉTAT DE HYGGE cares about its customers and we know that you as well care how information about you is used and shared. This Privacy Policy explains how ÉTAT DE HYGGE https://www.etatdehygge.com collects, uses and shares information about you when you use our website and online services or otherwise interact with us. Her you can also find all the information about the conditions of use of our website.

This privacy policy applies to all business processes in ÉTAT DE HYGGE VRANJESEVIC, hereinafter referred to as ÉTAT DE HYGGE.

The policy provides information on data processing performed by ÉTAT DE HYGGE and determines the purpose and tools of the processing as well as the data processing we do on behalf of our customers based on their instructions.

Why do we collect information about you?

Processing of personal data is necessary in order for us to meet our contractual obligations and serve you as a customer. Personal data can also be used for the following purposes: sales, contact with customer service, marketing, information, bookkeeping.

In the event of any marketing by e-mail/SMS, we obtain explicit consent in advance. 

By providing us with your personal information, you agree to the practices and terms described in this privacy policy.

If you have objections regarding our privacy policy, you also have the opportunity to appeal to Datatilsynet. 

Information collected

Information can be registered and stored when you navigate our website www.etatdehygge.no, when you are in contact with sales and support either by phone, email, chat, contact form, or when using our services. For instance, when contacting ÉTAT DE HYGGE under the ‘contact’ page on this website you will be asked to enter your name, phone number, city, and email address. By clicking submit, the data is submitted in a contact form that is sent directly to ÉTAT DE HYGGE, to a password-protected email account. 

Where is information about you stored – and in which cases is your personal data shared with others?

Information collected is usually stored electronically in a secure way. Any written documents containing personal data are kept securely and unavailable for anyone except the data controller in ÉTAT DE HYGGE.

Subcontractors

ÉTAT DE HYGGE also uses services provided by a third party. Here is an overview of subcontractors where information can be stored:

Vipps:

If you pay an invoice with Vipps, your telephone number will be sent to Vipps for further identification.

Bank/Visa:

Information we receive when you purchase services from us, such as what you have purchased, card number, and payment method (e.g. Visa).

Google Analytics:

Google Analytics is used for traffic analysis. IP addresses and visitor patterns are stored.

Fiken AS

Fiken is our accounting system and data needed for accounting are stored here. Typical information stored is name/address/orders/invoice.

KonMari.com

A personal consultant login where anonymous reports of tidying and organizing sessions are stored. This is regarding requirements for the higher certification level as a KonMari consultant. Read more here.

Communication through email and SMS

As a customer, you can expect to receive emails and SMS messages about your customer relationship with ÉTAT DE HYGGE.  For example, we will send you emails/SMS related to orders you have placed, information about your customer account, etc. This is defined as a legitimate interest and no consent will be obtained. 

We also use e-mail for marketing and communication. As a customer of ÉTAT DE HYGGE, you will regularly receive newsletters as long as you have given active consent to it by subscribing to our newsletter. It is possible to unsubscribe from the newsletter by clicking the unsubscribe link in the emails.

Should ÉTAT DE HYGGE be sold to new owners, the information stored can be shared with the new ownership in order to continue to offer a functional service.

Transparency and correction

You are entitled to access the information that is registered about you. Access can also be obtained by sending an inquiry to info@etatdehygge.no. If the recorded information is incorrect or incomplete, you may require that the information is corrected in accordance with the General Data Protection Regulation – GDPR (Personopplysningsloven in Norwegian).

Storage and deletion

ÉTAT DE HYGGE does not have a set limit on how long personal data is stored. Storing personal data longer than needed for the purpose initially indicated is prohibited. Therefore, ÉTAT DE HYGGE:

  • carefully considers and can justify how long personal data is kept.
  • regularly reviews client information and will erase securely personal data when it is no longer needed.
  • has appropriate processes in place to comply with individuals’ requests for erasure under ‘the right to be forgotten’. 

Information about using cookies

One type of automatically-collected information is in the form of so-called “cookies”. When you use our website, we may send one or more cookies to your computer. We use both session-based and permanent cookies to collect, store, and sometimes track different information. A session-based cookie is one that disappears by itself when you close your browser. A permanent cookie will still be active after you close your browser (and may be reused when you use the service again). Permanent cookies can generally be removed by using your browser. See the help section of your browser to see how to remove cookies if desired.

The following cookies are used in our services:

Google Analytics

Google Analytics uses cookies for traffic analysis.

Google Adwords

We use advertising through Google’s platform. Cookies are used so that advertising can be targeted based on visitor patterns.

Facebook Pixel

We use advertising through Facebook’s platform. Cookies are used so that advertising can be targeted based on visitor patterns.

Consent to use cookies

Under Norwegian law, you automatically agree that we store cookies on your computer if you allow this through the settings in your browser.

 

État de Hygge Vranjesevic
Hesselbergsgate 6b
0555 Oslo
e-mail: info@etatdehygge.no
Tel: +47 986 01 243

Denne personvernerklæringen gjelder alle forretningsprosesser i ÉTAT DE HYGGE VRANJESEVIC, heretter ÉTAT DE HYGGE. 

Erklæringen gir informasjon om databehandling utført av ÉTAT DE HYGGE og bestemmer formålet og virkemidlene for behandlingen samt databehandling vi gjør på vegne av våre kunder basert på deres instruksjoner.

Hvorfor samler vi inn informasjon om deg?

Behandling av personlige data er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre kontraktsforpliktelser og betjene deg som kunde. Personlig data kan også benyttes til følgende formål: salg, kontakt med kundeservice, markedsføring, informasjon, bokføring.

Ved eventuell markedsføring på e-post/SMS innhenter vi et eksplisitt samtykke på forhånd. 

 Ved å gi oss dine personlige opplysninger, godtar du praksis og vilkår som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Om du har innsigelser med hensyn til vår behandling av personvern har du også anledning å klage til Datatilsynet.

Opplysninger som innhentes

Opplysninger kan registreres og lagres når du navigerer på etatdehygge.no, når du er i kontakt med salg og support enten via telefon, e-post, chat, kontaktskjema, eller når du bruker våre tjenester. Eksempelvis, når du bruker kontaktskjema på nettsiden, vil du bli bedt om å oppgi fullt navn, telefonnummer, by og epost adresse. Ved å trykke submit, sendes opplysningene direkte til vår passordbeskyttet epost. 

Hvor lagres informasjon om deg – og i hvilke tilfeller deles informasjonen om deg med andre?

Det meste lagres elektronisk på sikre områder. Eventuell fysisk dokumentasjon med personlig data lagres trygt og utilgjengelig for andre enn behandlingsansvarlig.

Underleverandører

Behandlingsansvarlig benytter seg også av tjenester levert av 3. part. Her er en oversikt over underleverandører hvor informasjon kan lagres:

Vipps:

Om en betaler faktura med Vipps vil ditt telefonnummer sendes til Vipps for videre identifikasjon.

Bank/Visa:

Informasjon vi får når du kjøper tjenester fra oss, som hva du har kjøpt, kortnummer og betalingsmetode (f.eks. Visa). 

Google Analytics:

Google Analytics benyttes for analyse av trafikk. IP-adresser og besøksmønster lagres.

 Fiken AS

Fiken er vårt regnskapssystem og data nødvendig for bokføring lagres her. Typiske opplysninger som lagres er navn/adresse/ordrer/faktura.

KonMari.com 

Egen konsulent-innlogging der anonymiserte rapporter av rydde- og organiserings-økter lagres. Dette i forbindelse med videreutvikling av ÉTAT DE HYGGEs opphaver som KonMari konsulent. Les mer om dette her.

Kommunikasjon gjennom e-post og SMS

Som kunde vil du kunne motta e-post og SMS meldinger rundt ditt kundeforhold. F.eks. vil vi sende deg e-post/SMS relatert til ordrer du har lagt inn, informasjon rundt din kundekonto, ol. Dette er definert som berettiget interesse og det vil ikke bes om samtykke til.

 Vi benytter også e-post til markedsføring og kommunikasjon. Som kunde av ÉTAT DE HYGGE vil du med jevne mellomrom motta nyhetsbrev så fremst du har gitt et aktivt samtykke til det ved å abonnere på vår newsletter. Det er mulig å melde seg av nyhetsbrev ved å klikke på avmeldingslinken i e-postene.

Skulle ÉTAT DE HYGGE bli solgt til nye eiere, så vil informasjonen lagret kunne deles med det nye eierskapet for å fortsatt kunne tilby en funksjonell tjeneste.

Innsyn og retting

Du har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn kan også fås ved å sende en henvendelse til info@etatdehygge.no.  Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller er ufullstendige, kan du kreve at opplysningene korrigeres i henhold til personopplysningsloven.

 Oppbevaring og sletting

ÉTAT DE HYGGE har ikke en angitt grense for hvor lenge personopplysningene dine lagres. Det er forbudt å lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for formålet de ble samlet inn for.

Derfor ÉTAT DE HYGGE:

  • vurderer nøye og kan rettferdiggjøre hvor lenge personopplysninger oppbevares.
  • gjennomgår regelmessig klientinformasjon og vil slette personopplysninger på en trygg måte når det ikke lenger er behov for dem.
  • har egnede prosesser på plass for å imøtekomme enkeltpersoners forespørsler om sletting under ‘retten til å bli glemt’. 

 Informasjon om bruk av informasjonskapsler

En type automatisk innsamlet informasjon er i form av såkalte “cookies”. Når du bruker våre nettsider sender vi kanskje én eller flere cookies til din datamaskin. Vi bruker både sesjonsbaserte og permanente cookies for å samle inn, lagre og av og til spore ulik informasjon. En sesjonsbasert cookie er en som forsvinner av seg selv når du lukker din nettleser. En permanent cookie vil fortsatt være aktiv etter du har lukket nettleseren (og kan bli brukt igjen når du tar i bruk tjenesten). Permanente cookies kan generelt sett bli fjernet ved hjelp av din nettleser. Se hjelp-seksjonen i din nettleser for å se hvordan du fjerner cookies om det er ønskelig. 

Følgende informasjonskapsler er i bruk i våre tjenester:

Google Analytics

Google Analytics benytter informasjonskapsler for analyse av trafikk.

 Google Adwords

Vi benytter oss av annonsering gjennom Google sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan målrettes basert på besøksmønster.

Facebook Pixel

Vi benytter oss av annonsering gjennom Facebook sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan målrettes basert på besøksmønster.

Samtykke i bruk av informasjonskapsler

I henhold til norsk lov har du automatisk samtykket i at vi lagrer informasjonskapsler på din datamaskin dersom du tillater dette gjennom innstillingene i din nettleser.

 

État de Hygge Vranjesevic
Hesselbergsgate 6b
0555 Oslo
Epost: info@etatdehygge.no
Tlf.: +47 986 01 243

Web hosting:

PRO ISP AS
Welhavens vei 15
4319 Sandnes
Norway
https://www.proisp.no

Logo and website design and development:

Milan Peno
https://penomedia.com/

Photography:

Milan Peno & Suzana Stanojevic Peno
https://penomedia.com/

The Socialite Family
https://www.thesocialitefamily.com/

GIR
https://gir.rs/

Photography used on this website is with the written consent of the owner, paid content or private ownership of the founder of ÉTAT DE HYGGE. Otherwise, free photography may be used from different websites.

Use of the site http://etatdehygge.no/ implies full acceptance of the general conditions of use described below. These conditions of use may be modified or supplemented at any time and as such impose themselves on the user. The website is normally accessible to users at all times. An interruption due to technical maintenance may however occur, which will then endeavor to communicate to users before the dates and times of the intervention.

Description of websites services:

The purpose of the website http://etatdehygge.no/ is to provide information concerning all of the company’s activities and services offered.

ÉTAT DE HYGGE strives to provide the site http://etatdehygge.no/ with as accurate information as possible. However, it cannot be held responsible for inaccuracies, omissions, and deficiencies in the update, whether it is its own fault or that of the third-party partners who provide it with this information. All the information indicated on the site http://etatdehygge.no/ is given for informational purposes only and is subject to change. 

Responsibility

If you decide to act based on information obtained on this website, you are fully responsible for all the decisions you make and apply in terms of decluttering, storage, and organization. We always strive to provide you with information on these topics that we hope you will find inspirational and helpful on your own terms. 

Contractual limitations on technical data

The website cannot be held responsible for material damage linked to the use of the site. The user of the site is strongly advised to access the site using recent equipment, not containing any virus and with an updated browser.

Intellectual property

ÉTAT DE HYGGE holds the rights of use on all the elements accessible on the site, in particular the texts, images, graphics, logo, icons, sounds, software. The free photography downloaded from free online sources used on the website has no contractual value.

Any unauthorized use of the site or one of the elements it contains will be considered as constituting an infringement and prosecuted in accordance with the provisions of the articles of law in force.

Hyperlinks

The website http://etatdehygge.no/ contains several hypertext links to other sites However, ÉTAT DE HYGGE is not be held responsible for the possible changes in the content of the linked websites at any given time. Users, subscribers, and visitors to websites cannot set up a hyperlink to this site without the express prior authorization of ÉTAT DE HYGGE. Any wishes or requests for the set up of a hyperlink to any page of the website are to be communicated to us by email.  

If you notice any error or what appears to be a malfunction on this website, please report it by email to info@etatdehygge.no, describing the problem as precisely as possible.